.

3.6.22

Đề cương các môn học do Bộ môn Kỹ thuật Hạ tầng phụ trách

1. Đề cương môn học: Kỹ thuật hạ tầng giao thông

2. Đề cương môn học: Tin học ứng dụng cho ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

3. Đề cương môn học: Giới thiệu thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

4. Đề cương môn học: Thiết kế công trình công cộng

5. Đề cương môn học: Máy bơm và trạm bơm

6. Đề cương môn học: Quy hoạch đô thị

7. Đề cương môn học: Thiết kế công trình giao thông 1

8. Đề cương môn học: Thiết kế công trình giao thông 2

9. Đề cương môn học: Đồ án thiết kế công trình giao thông 1

10. Đề cương môn học: Đồ án thiết kế công trình công cộng