.

10.7.22

TCVN 8819:2011 đã được thay thế bằng TCVN 13567-1-2-3:2022

TCVN 8819:2011 đã được thay thế bằng TCVN 13567-1-2-3:2022.

Anh em kỹ sư và các em sinh viên cần chú ý nhé.