.

27.3.23

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến năm 2023

Ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,

Chuyên ngành: Xây Dựng và quản lý hạ tầng đô thị
Trường Đại học Thuỷ lợi xét tuyển năm 2023.
Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến từ 8:00 ngày 27/3/2023 tại http://dkxtdh.tlu.edu.vn